kate-william-shout

Dilenci Kasesi

O kâse senin kafatas?nd?r.

O kâse senin kafatas?nd?r.

Eski zamanlardan birinde, bir imparator bahçesinde dola?maya ç?km??.

O s?rada bahçede elinde kâse tutan bir dilenciye rastlam??. Askerleri engellemek istemi?ler

dilenciyi ama imparator yan?na gelmesini istemi? ve dilencinin ne istedi?ini sormu?.

Dilenci: "Bunu sormadan önce iki kere dü?ün!" demi? dilenci...

?mparator hiç böyle bir cesur adam görmemi?, kendisi gibi güçlü bir imparatora böyle söylememi?:

"Ne söyledi?ini iki kez dü?ün çünkü sözünü tutamayabilirsin."

"Endi?elenme" demi? kral, "bu beni ilgilendirir, sen ne istedi?ini söyle sana verece?im."

Dilenci, "kasemi görüyor musun?" diye sormu?. Neyle doldu?u önemli de?il, tek ?art?m a?z?na kadar dolmas?.

Hay?r diyebilirsin, ama evet dersen risk alm?? olursun."

?mparator gülmü?, bir dilenci kâsesi...Bir de onu uyarmaya kalk?yormu? dilenci...Küstahça gülmü? ve vezirine

dilencinin kasesini elmaslarla doldurmas?n? söylemi?. Dilenci bir kez daha uyarm??, "?ki kez dü?ün!"

Ve kasedeki elmaslar kaybolmaya ba?lad???nda, bunu görenler bütün ülkeye olay? yaym??lar.

?mparator sinirlenmi? ve bütün hazineyi kasenin içine doldurmu?, doldurdukça kayboluyormu?.

Tüm hazine tükendi?inde geriye iki dilenci kalm??: Biri eski imparatormu?.

"Seni dinlemedi?im için kendimi affetmeyece?im, lütfen söyle bu dilenci kasesinin s?rr? nedir?

"Bir s?rr? yok "diye yan?tlam?? dilenci...Onu parlatt?m, bir kase gibi görünmesini sa?lad?m, asl?nda bu bir kafatas?d?r.

Sen içine bo?altmaya devam et, her?ey kaybolur.

Sen kendi dilenci kaseni dü?ündün mü? Her ?ey kaybolur-güç, prestij, sayg?nl?k, zenginlik-ve dilenci kasen a?z?n? daha çok açmaya devam eder. Ve daha fazlas? seni al?p götürür. 

Dünyada yaln?zca iki tip insan vard?r: Ço?unluk, gölgelerin pe?inde ko?ar, onlar?n dilenci kaseleri mezara kadar ellerinde olacakt?r.

Ve çok küçük bir az?nl?k, belki milyonda bir, ko?may? b?rak?r, tüm arzular?ndan vazgeçer, hiçbir ?ey istemez ve aniden her ?eyi kendi içinde bulur.

                                                                                                                                                                       OSHO-Mistik hikayeler