kate-william-shout

De?erli Sözler

Hayat? bu kadar tatl? yapan, bir daha gelmeyecek olmas?d?r. Emily Dickenson (we don't own music, it is online...)

Hayat? bu kadar tatl? yapan, bir daha gelmeyecek olmas?d?r. Emily Dickenson (we don't own music, it is online...)

"Hayat, az olamayacak kadar k?sa..."

Benjamin Disraeli

"Siz kap?y? çalmaya devam edin, sonunda içerideki sevinç,

pencereyi açacak ve d??ar?da kim var diye bakmak isteyecektir."

Mevlana

"Ya?ad???m her y?lla birlikte, hayat?n ziyan edilen k?sm?n?n, vermedi?imiz sevgilerde, 

kullanmad???m?z güçlerde, hiçbir riski göze almayan bencilliklerde oldu?unu daha çok fark 

ediyorum; bunlarla ac?dan kaç?n?rken, mutlulu?u da yitiriyoruz."

Mary Cholmondeley

"Tadabilece?iniz en güzel ?ey, esrarengizliktir. O tüm gerçek sanat?n ve bilimin kayna??d?r. 

Bu duygunun yabanc?s? olanlar, duraklayanlar, hu?u duygusuna art?k kap?lamayanlar, diri

olsalar da farketmez, gözleri kapal?d?r onlar?n..."

Albert Einstein

"Gerçe?in kar??s?nda küçük bir çocuk gibi otur, daha önceden edinilmi? her kavramdan vazgeçmeye haz?r ol.

Sonsuz Kaynak seni nereye sürüklerse, alçakgönüllülükle oraya yönel, yoksa hiçbir ?ey ö?renemezsin."

T.H.Huxley

"En sonunda önemli olan, hayat?n?z?n içindeki y?llar de?il,
y?llar?n?z?n içindeki hayatt?r." Abraham Lincoln...