kate-william-shout

ALI?KANLI?IN GÜCÜ

Al??kanl?k ba?ta zay?f, sonras?nda çok güçlüdür.

Al??kanl?k ba?ta zay?f, sonras?nda çok güçlüdür.

Gerçekte ba?ar?l? olanlar ile ba?ar?s?z olanlar aras?ndaki tek fark, 

al??kanl?klar?n?n farkl? olmas?d?r. 

Her türlü ba?ar?n?n ve ba?ar?s?zl???n nedeni al??kanl?kt?r.

Kötü al??kanl?klar, ba?ar?s?zl??a aç?lan kilitsiz bir kap?d?r. 

O nedenle, bütün ötekilerden önce, itaat edece?imiz birinci yasa ?udur:

"Güzel al??kanl?klar edinip onlar?n kölesi olaca??z."

Çocuklu?umuzdan beri edindi?imiz al??kanl?klara y?llar?m?z? teslim ettik.

E?er al??kanl?klar?n kölesi olacaksak, iyi al??kanl?klar?n kölesi olal?m.

Bu nas?l olacak? Kötü al??kanl?klar?m?z? b?rak?rken, yerine iyi al??kanl?klar? yerle?tirece?iz.

Bir al??kanl???n oturma süresi 40 gündür. K?rk defa hedeflerinizi okuyun ve onlara giden yolda 

iyi al??kanl?klar?n?z? oturtun.

Hemen bugün...

Bugün ba?lay?n. 

Steps365.com