kate-william-shout

Bir Metaya Dönü?memek

Kendin olmak istiyorsan, bir metaya dönü?me...

Kendin olmak istiyorsan, bir metaya dönü?me...

Lao Tzu ö?rencileriyle seyahat ediyormu? ve yüzlerce oduncunun

a?açlar? kesti?i bir ormana gelmi?ler.

Neredeyse, tüm ormandaki a?açlar? kesildi?ini, sadece bir a?ac?n 

ayakta kald???n? görmü?ler. Çok dall?, büyük ve güzel bir a?aç olmas?na ra?men

kesilmemi? olmas? ö?rencilerin dikkatini çekmi?. Lao Tzu, a?açlar? kesenlerden

birine sormalar?n? istemi?.

Sorduklar?nda, o a?ac?n ne mobilya olabilece?i, ne de ba?ka bir i?e 

yarayaca??, hatta yak?lamayaca??n? cevap olarak alm??lar.

Lao Tzu, bu cevab?n üzerine ö?rencilerine ders vermi?:

Bu dünyada ayakta kalmak istiyorsan?z, bu a?aç gibi olun. 

??e yaramaz... O zaman kimse size zarar veremez. Dümdüz olursan?z, kesilir, mobilya olursunuz. 

Güzel olursan?z, pazarda sat?l?rs?n?z, bir e?ya olursunuz. Bu a?aç gibi, i?e yaramaz gözüktü?ünüzde, 

kesilmez, büyür ve gölgenizde insanlar? dinlendirebilirsiniz. 

Sonuncu olun, birinci olmaya çal??may?n, rekabet etmeyin, kendi de?erinizi kan?tlamaya çal??may?n.

Çünkü hayata bireysel geli?iminizi tamamlamak, kendi ?iirinizi yazmak için geldiniz. B?rak?n, faydas?z a?aç desinler, 

ancak siz kendi içinizde faydal? olup büyüyün.