kate-william-shout

Piyanist ve Besteci Evgeny Grinko

Evgeny Grinko'nun ruha de?en müzi?i...

Evgeny Grinko'nun ruha de?en müzi?i...

Evgeny Grinko...Yapt??? müzikle ünü gittikçe yay?lan piyanist besteci...

Daha önce çe?itli rock gruplar?nda bateri çalarken 24 ya??nda piyano

çalmaya ba?lad? ve ilk bestesi "Valse" çok be?enildi.

Daha sonra "Winter Sunshine" adl? bir albüm ç?kard?. 

Rusya do?umlu olan müzisyen, daha sonra da bir albüm ç?kard? ancak

ç?k???n? "Silent Like Water" ile yapt?.

Grinko'nun bestelerinde, do?ay?, sakin ak??l? bir nehiri,

hüznü ve bahar? birarada ya?ayabilirsiniz.