kate-william-shout

Hayatınız Dolu Olsun

Günümüzde boş vakit geçirmek diye bir şey yok...

Günümüzde boş vakit geçirmek diye bir şey yok...

Günümüz teknolojisi ve h?z?yla, bo? zaman diye bir kavram kalmad?. 

Çünkü devaml? etkile?im ve ileti?im halindeyiz.

Gerek ak?ll? telefonlar?m?z, gerek bilgisayarlar?m?zla her an teknolojinin

nimetlerinden faydalan?yoruz.

Ö?renmenin ve ö?retmenin bu kadar kolayla?t??? bir zamanda, i?inizden arta kalan zamanlarda

mutlaka bir hobiniz, kitap veya e-kitap saatiniz, yabanc? dil ö?renme dakikalar?n?z, kendinizle ba?ba?a kal?p 

hayat?n?z? gözlemledi?iniz, dü?ündü?ünüz, inançlar?n?za ve duaya ay?rd???n?z, gülümsemeye ve kahkahalara 

doydu?unuz, aileniz veya sevdiklerinizle geçirdi?iniz zamanlar olsun. 

Teknoloji do?ru kullan?ld???nda kötü de?ildir. 

Tam tersine, ula?amayaca??n?z insanlara, bilgilere ve arad???n?z güzelliklere varman?z? sa?lar.

Dünyan?n öbür ucundaki biriyle, kar??l?kl? dil e?itimi yapabilirsiniz. O size kendi dilini, siz ona kendi dilinizi ö?retebilirsiniz.

T?p ö?rencisiyseniz, size animasyon ?eklinde insan vücudunu tan?tan bilgilere ula?abilir, yabanc? ülkelerdeki üniversite hocalar?yla ileti?im kurabilirsiniz.

Ayn? ?ekilde mühendislik, sanat vb bölümler için de bu mümkün...

Büyük üniversitelerin kütüphanelerine girebilir kaynak bulabilirsiniz.

Hiç ad?n? duymad???n?z ama çok ba?ar?l? insanlar?n biyografilerine ula?abilirsiniz.

Öyle bir zamanda ya??yoruz ki, yeter ki do?ru kelimeleri bilelim. ?nternet dili olan ingilizceyi bilelim. Hemen arad???m?za ula?abiliyoruz.

Kurslara gitmeden youtube veya video sitelerinden, ö?renmek istedi?imiz hobilerimizi ücretsiz bir ?ekilde ö?renebiliyoruz.

Kendi bireysel sayfalar?m?z? olu?turup, bilgimizi veya i?imizi pazarlayabiliyoruz.

En az?ndan ba?ar?l? insanlar? takip edebiliyoruz.

Böyle bir zamanda, bo? zaman?m var, hayat bo? diyen hiç kimse olamaz.

Diyorsa, kendisini yönlendiren ve ba?armas?n? sa?layan biriyle kar??la?mam?? demektir.

Hayat?n?z Dolu olsun, dopdolu olsun hem de...

Çünkü, hepimiz çok, ama çok özel insanlar?z.

Ye?im Kale-Steps365com