kate-william-shout

Zengin Gibi Dü?ünmek

Zengin gibi dü?ünmek...Önce bunu ö?renmeniz gerekiyor.

Zengin gibi dü?ünmek...Önce bunu ö?renmeniz gerekiyor.

Herkes para kazanabilir. Para ayr?mc?l?k yapmaz, çal???p tutumlu olursan, 

dünyada gelmi? geçmi? tüm zenginlerin kurallar?n? uygularsan para paray? çeker.

Bir bakm??s?n önce gayrimenkullerin olmu?, sonra lüks arabalar?n sonra borsa ve

alt?n yat?r?mlar?n, daha büyük ?irketlerin, yüzlerce hatta binlerce çal??an?n...

Öncelikle zenginlikten ne anl?yorsan?z onu tan?mlay?n ve yaz?n.

Hedeflerinizi belirleyin. Ama sak?n bunlar? etraf?n?za aç?klamay?n, s?rl? olun.

Akl?n?zdakileri kendinize saklay?n. Çünkü negatif insanlar sizi bu hedeften al?koymak için, bilinçli veya bilinçsiz ellerinden geleni yapacaklard?r.

?nsanlar?n ço?u zengin olamayacak kadar tembeldir.

Güvenli bir i?, dolgun bir maa? onlar için yeterlidir. Riske girmeyi sevmezler. Keyifle geçinip giderler.

Onlar? ele?tirmeye kimsenin hakk? olamaz. Herkes yolunu kendi seçer, ne yapaca??na kendi karar verir.

Ancak zengin olmak istiyorsan?z, önce rahat?n?z? biraz bozman?z, oturdu?unuz yerden kalkman?z gerekir.

Parayla ilgili olumsuz dü?ünceleriniz varsa, öncelikle bunlar? kafan?zdan at?n.

Çünkü, para dü?üncesinin sizde olu?turdu?u negatif dü?ünceler ve imgeler, sizi zenginlikten

uzakla?t?racak, beyninizin enerjisini bölecektir. Aral?kl? enerji, hedefinize ula?t?rmaz.

Zengin olmak bir mükafat de?ildir, aksine zenginli?in sorumluluklar? ve derdi çoktur.

Yine de zenginlik bir sonuçtur. Ba?ar?n?n sonucu...

Para kazanmay? ne için istiyorsunuz?

Bir gün çok param olursa diye ba?lad???n?z cümlelerin sonunda neler söylüyorsunuz, bunlar? kaydedin.

Kötü yoldan ve hayat?n?z? riske atarak para kazanmay? ve zengin olmay? akl?n?zdan bile geçirmeyin.

Para ile saadet olmaz diyenlere kulak t?kay?p mutlulukla para aras?ndaki ili?kiyi kurmaya çal???n.

Bol para kazand???n?zda, yar?n?n?z? dü?ünmeden rahat uyumak da bir mutluluktur.

Zengin olmak, sadece fiyat?n?z?n artmas? demek de?ildir, e?er kendinize de?er katarak

zenginle?irseniz paha biçilmez bir insan olur ve hat?r? say?l? bir zengin olursunuz.

Zengin gibi dü?ünmek...Önce bunu ö?renmeniz gerekiyor. Zenginmi? gibi dü?ünün.

Unutmay?n, beyninizde olu?turdu?unuz resimleri, bilinçalt?n?z sad?k bir hizmetkâr gibi

gerçekle?tirmeye çal??acakt?r.

Ba?kalar?n?n sahip olduklar?na imrenmeyin, sizin sahip olacaklar?n?za imrenecek insanlardan

olu?an bir çevre in?a edin. Zenginli?iniz hem göz kama?t?rs?n, hem de mütevaz?l???n?z konu?ulsun.

Paran?z? yönetmeden zengin olamazs?n?z. Ancak, paray? yönetmeden önce kendinizi yönetmeyi

ö?renin aksi halde paran?n getirdiklerinin seline kap?l?p kendinizi yitirebilirsiniz.

                                                                                                                   Steps365com