kate-william-shout

Beyinle ?lgili Detaylar

Beyninizi yeteri kadar tan?yor musunuz?

Beyninizi yeteri kadar tan?yor musunuz?

1-Beynimiz de t?pk? kaslar?m?z gibi çal??t?r?larak geli?ir. Spor yaparak kaslar?m?z?, zihinsel aktivitelerle

de beynimizi geli?tiririz. 

2-Beynimiz oksijen ve glikozla beslenir ve bunu kan yoluyla al?r. O yüzden bol oksijen almal? ve sa?l?kl? ?eker 

kaynaklar?ndan glikoz alarak beslenmeliyiz.

3-Beynimizin yüzde sekseni sudan olu?ur, bol su içerek beynimizi koruyabiliriz.

4-Kafa travmalar?na yol açacak aktivitelerden ve sporlardan uzak durmal?y?z. Spor yaparken ba? bölgenizi

koruyun.

5-Travma geçirmi? bir beyinde mutlaka bir hasar olu?ur. Sa?l???m?z yerinde olsa bile travma olan bölgedeki 

fonksiyonlar?m?zda veya davran??lar?m?z de?i?meler olabilir.

6-Beyin sa?l???n?z? dü?ünüyorsan?z, bol bol kuruyemi? tüketin.

7-Beyinde yüz milyon nöron bulunur. Nöronlar beyin hücreleridir ve ba?lant? kurarak çal???rlar; her bir beyin

hücresi 4 terabaytl?k kapasiteye sahiptir.

8-Beyniniz enerjinizin yüzde yirmisini tüketir. Ne kadar beyinle çal???rsan?z, o kadar enerji tüketirsiniz. 

9-Beyin kendi enerjisini üretir ve elektromanyetik bir alan olu?turur.

10-Beyninizi her aktivitede tümüyle kullan?rs?n?z. Bir k?sm?n? de?il...Dolay?s?yla, ne kadar nöronu ba?lant?ya

sokar ve geli?tirirseniz, beyninizi kullanma kapasiteniz tümüyle artacakt?r.

                                                                                                                                                       Steps365