kate-william-shout

Dirk Maasen Müzikleri

Piyano eserleri müthi?...

Piyano eserleri müthi?...

Kendi anlat???yla Dirk Maasen...

"1970 ?lkbahar?nda do?dum, ilk günlerimi Hollanda s?n?r?ndaki Aachen yak?nlar?nda küçük bir kasabada geçirdim. Müzi?imle ilk ba?lant?m, müzi?in hayattaki en güzel ?eylerden biri olmas? gerekti?ini hemen anlad???m kadar farkl? renklerde hissettiren bu efsanevi karnaval alaylar?ndan biriydi.

10 ya??ndan itibaren piyano ve kilise organ? dersleri ald?m. Küçük köyümüzün ö?retmeni beni kiliseye s?k s?k götürdü ve bazen müzi?in içinde oturmak ve onun bir parças? haline gelmek gibi bir duygu ya?ad???m için gerçekten etkileyici ve ?a??rt?c? olan o devasa orgla oynad?m.

Büyüdü?ümde  80'lerin synth pop dalgas?ndan etkilendim, ilk sentezleyicimi sat?n ald?m ve küçük kulüplerde baz? konser gruplar? da dahil olmak üzere farkl? synth pop müziklerinde çalmaya ba?lad?m ve daha sonra baz? festivallerde ve cd yap?mlar?nda yer ald?m. . Çok ciddi bir ?ey de?il ama 19 ya??nda biz yerel plak dükkan?nda ilk CD'leri ve konserlere kat?lan birkaç yüz insan?n yer ald??? at?l?m?n yak?n nerede oldu?unu dü?ündük ;-) Görünü?e göre hiçbir ?ey yoktu ve bu yüzden hepimiz yay?ld?k ve daha etkili hale geldik.

Uzun bir aradan sonra 2011 y?l?nda piyanoya geri dönüp 2012 y?l?nda yeniden ba?lad?m. Gündüz saatlerinde yaz?l?m mühendisiyim, sabah erken ya da gece geç saatlerde de?il, ayn? zamanda gecenin ilerleyen saatlerinde de müzik yap?yorum. Müzik yapmak için çok ilham verici bir gündü.

?lk ya?ant?mda birçok teori ve metodolojiye sahip oldu?um müzi?im, yaln?zca zaman içinde yap?land?r?lm?? bir bile?ime dönü?en do?açlaman?n bir sonucudur. Aç?kças? benim müzi?im 80'lerin etkileriyle Einaudi, Tiersen ve Nevue'den ilham al?yor, ancak bunlarla s?n?rl? de?il. Müzi?imi herhangi bir ?eye s?n?rlamak istemedi?im gibi benimsemeye çal??t???m tür veya tarz yok. Yani herhangi bir stil, büyük olas?l?kla pop müzik türüyse, ne gelirse gelsin… Her ?ey, izlenimleri, duygular? ve di?erleriyle payla?ma hissi ile ilgilidir. Bir anlamda "sosyal müzik" yap?yorum ve bu yüzden müzi?imi sosyal a?larda yay?nlamaktan keyif al?yorum.

Bu anlamda umar?m müzi?imin keyfini ç?kar?rs?n?z, payla??rs?n?z, be?enirsiniz ve bana bir sat?r b?rak?rs?n?z."