kate-william-shout

Maskeler ve Gülümseyen Yüzler

Hep gülümseyen ifadeler...

Hep gülümseyen ifadeler...

" D??ar?ya makyajs?z ç?kmayan kad?n gibidir hayat...

Maskeler, hep gülümseyen ifadeler...

?nsanlar üzüntüden ve sorundan kaçar, bunu ya?ayan insanlardan da...

Bu yüzden büyük bir ço?unluk, mutlulu?unu gösterir, üzüntüsünü saklar.

Kimse elindeki alt?n? çamura atmaz.

Böyle de olmal?d?r yavrucu?um, aksi halde, di?er insanlar taraf?ndan önemsenmez, yaln?z b?rak?l?rs?n.

Sana a?lad???n s?rada destek olanlar olabilir, ama bir süre sonra onlar da kendi ya?amlar?na dönerler, ilgilenmezler.

?yi bir insan olman?n da bedelleri vard?r. Hep gülümser iyiler...Büyük hayal k?r?kl?klar? ya?asalar da onlar do?ru bildiklerini

yapmaya devam eder ve sonunda iyili?in kazanaca??n? bilirler. "

Sultanlar?n A?k?-Ye?im Kale