kate-william-shout

F?rsatlar?n Gücü

Hayata bak?? aç?m?z kendimize söyledi?imiz kelimelerden olu?uyor.

Hayata bak?? aç?m?z kendimize söyledi?imiz kelimelerden olu?uyor.

Hayata bak?? aç?m?z, kendimize söyledi?imiz kelimelerden olu?uyor....

Seçim bize b?rak?lm?? asl?nda...Önümüze birtak?m olaylar, ya?amsal çeli?kiler,

iyilikler ve kötülükler, çe?itli ?ekillerde seçimler ?eklinde getiriliyor ve bize sadece,

seçimlerimiz ve davran??lar?m?zdan dolay? sorumluluk yükleniyor...

Ba?ar?y? yakalam?? insanlar?n s?radan insanlardan tek fark? seçimleri ve organizasyon biçimi....

Ya?ad???m?z hayat? önümüze getirilen ve dönen bir tepsi gibi dü?ünün...?çinden; genlerimiz,

e?itimimiz, çevremiz ve bunlarla ?ekillenen karakteristik davran??lar?m?za göre seçtiklerimizi al?yoruz....

Bunlar?n ad? f?rsat....Ba?ar? vazgeçmeden devaml?l?k gerektiriyor, çünkü f?rsatlar?n sonu yok...

Böyle dü?ündü?ümüzde asl?nda ba?ar?s?zl?k denilen bir olgu da olmad???n? görürüz...

Yani bir f?rsat? kaç?rd???m?zda ?öyle dü?ünmeliyiz:

Kaç?rd???m bu f?rsat için yeteri kadar haz?rl?kl? ve bilgili de?ildim...Hatta bunun bir f?rsat oldu?unun bile

fark?nda de?ildim...Ama ?u anda ondan daha önemli bir f?rsat için haz?rl?kl?y?m...

Asl?nda her?ey o kadar basit ki! Sadece kelimeler...Kelimelerimiz fillerimize, fiillerimiz davran??lar?m?za,

davran??lar?m?z da karakterimize dönü?üyor...Ve her bireyin karakteri toplumlar?n karakterlerini olu?turuyor..

Bu yüzden daha genç ya?ta umudu ve olumlu dü?ünceyi, yap?c? ele?tiriyi karakterimiz haline getirmeye çal??mal?y?z..

Öncelikle kendimize dürüst olmal?y?z...Neyi arzulad???m?z?, nelerle mutlu oldu?umuzu ve olaca??m?z? belirlemeliyiz...

?nsan önce kendi evinin önünü süpürmelidir...Bak??lar?m?z? kendi içimize çevirmeliyiz...Neleri de?i?tirmek istedi?imizi,

nelerle daha faydal? olabilece?imizi kendimize dürüstçe ifade edip, bunlar? kendi organizmam?z?n anayasas? olarak

yazarsak, o zaman çevremizdeki olumsuz olan her?eyi virüsler gibi alg?layan bir uyar? sistemi geli?tiririz...

Ben teknolojiyi çok severim, çünkü teknoloji, fark?nda olmadan kulland?klar?m?z?, fark?ndal??a çeviren bir bilimdir...

Asl?nda ?u anda teknolojinin ula?t??? her?eye biz milyonlarca y?l öncesinden donan?ml? olarak yarat?ld?k...

Ama fark?ndal???m?z yoktu...Teknoloji bu fark?ndal??? ve vizyonu getirdi...Sahip olduklar?m?z, bize kullan?lacak birer araç

?eklinde döndü...

Hiç kimse size de?er vermese de kendinize de?er verin...Neden mi, çünkü Yaradan size de?er veriyor...

Denge halinde kalabilmeniz için tüm hücreleriniz bir fabrika gibi çal???yor ve çevrenizdeki her?ey sizin hizmetkâr?n?z asl?nda..

Böyle dü?ünürseniz, umudunuz daha da artar...Bir göreviniz ve hedefiniz olur...Her an hedefiniz için çal??mak istersiniz...

Durmazs?n?z...Durdu?unuzda ise atomlar gibi yine de hareket halinde olunuz...Enerji ve bilgi üretmeye devam ediniz...

Bir i?e ba?lad???n?zda bitti?ini gözünüzde canland?r?n...Sak?n vazgeçip de hayallerinizi yar? yolda b?rakmay?n..

?ki deli, 100 duvar? olan hastahaneden kaçmak istemi?ler, 99 duvar? a?m??lar...Biri sormu?:"Yoruldun mu?" öteki "Evet!" demi?.

99 duvar? a??p hastahaneye geri dönmü?ler...Yüzüncüyü a?amam??lar...E?er bir amac?n?z varsa yorulmaktan korkmamal?s?n?z...

Çünkü ba?ar? son ad?mdan sonrad?r...Sab?rla, inatla istedi?inizini pe?inden gidin...Asla yorulup vazgeçmeyin, emeklerinizi

bo?a ç?karmay?n...Zaman zaman geriye çekilebilirsiniz, dinlenebilirsiniz ama hedefinizi de?i?tirmeyin, orada dursun ve güç

toplad???n?zda oraya varmak için devam edin.

Ye?im Kale