kate-william-shout

Hafta Sonu Sözleri

"Seviyor gibi görünme!Ya sev ya da hiç sevme!" Ye?im Kale

"Seviyor gibi görünme!Ya sev ya da hiç sevme!" Ye?im Kale

"Sen kendini geli?tirmeyi b?rakt???nda, hayat seni geli?tirir." Osho

"Hayat zenginli?i sadece büyük a?kla gelir." Elbert Huboard

"Her ?eyi sevgiyle yap." Og Mandino

"Hayat?n?zda göze çerpan anlara geri dönüp bakt???n?zda, gerçekten ya?ad???n?z ve i?leri sevgi

ruhuyla yapt???n?z zamanlar? bulacaks?n?z." Hanry Drumond

"Do?a nas?l hayat?n zinciri ise, a?k da sevmenin bir halkas?d?r." Truman Capote

"Biraraya gelmek ba?lang?çt?r. Bir arada durabilmek ilerlemedir; birlikte çal??mak ba?ar?d?r. "Henry Ford