kate-william-shout

Haftan?n Motivasyonu

Hafta ba?? olan Pazartesi günü için motivasyon sözleri...

Hafta ba?? olan Pazartesi günü için motivasyon sözleri...

"?çinde bir fitil var, ruhunun ????? olmay? bekliyor. O içindeki fitil, alev alev yand???

ve parlad??? zaman, hayat?nda muhte?em bir uyan?? hissedeceksin." Bradford Keeney

"Pazartesi, b?rak senin nas?l bir hazine oldu?unu fark edeyim. Nadir ve mükemmel bir

yar?n arama u?runa seni pas geçmeyeyim. " Mary Jean Iron

"Herkesin içinde uyuyan bir dev vard?r. O dev uyan?nca,mucizeler ba?lar." Frederick Faust

"Dünyadaki ?eytanlar bizim yüre?imizde ko?turanlard?r. Sava? orada verilmelidir."Mahatma Gandi

"Görünen her ?eyin gerisinde daha engin bir ?ey vard?r. Her ?ey kendinden ba?ka bir ?eye aç?lan

bir yol, bir kap?, bir pencereden ba?ka bir ?ey de?ildir." St. Exupery