kate-william-shout

Ölümsüzlük Aray???

Kendini tan?yan ve bu dünyaya neden geldi?ini dü?ünen insan, iç yolculu?una ç?k?p ölümsüzle?ir.

Kendini tan?yan ve bu dünyaya neden geldi?ini dü?ünen insan, iç yolculu?una ç?k?p ölümsüzle?ir.

ÖLÜMLÜ ?NSANLARIN ÖLÜMSÜZLÜK ARAYI?I

 

Hepimiz ölümlüyüz. Do?du?umuz andan itibaren, o bilmedi?imiz saat h?zla i?liyor ve bizim için s?r olan bir anda

sona erecek hayat?m?z...Bu zaman diliminde yapt?klar?m?z ve sonsuzla olan irtibat?m?z bizi ölümsüzle?tirecek...

Çünkü inanc?m?za göre ebedi bir dünyaya gidece?iz.

O yüzden baz? insanlar, y?llar önce hayatlar? sonlanm?? olsa da, hala ya?amakta ve ya?at?lmaktad?r.

Enerjileri bizimledir. Hat?rland?kça, yapt?klar? faydal? i?ler yüzünden insanlar onlara güzel sözleri ve dualar?yla

güzel enerjiler katarlar. Baz?lar? da zalimlikleriyle hat?rlan?p nefretle an?l?rlar.

Bizim için haz?rlanm?? ve verilmi? ?u k?sac?k ya?am dilimine neler s??d?rabiliyoruz hiç dü?ündünüz mü?

Bir gün ve gece boyunca neler yapt?klar?n?z? bir deftere yazd?n?z m?? Kendiniz için neler yapt?n?z?

Ya aileniz, kom?ular?n?z, arkada?lar?n?z, çevrenizde ya?ayanlar için? Uyumadan önce hiç muhasebenizi yapt?n?z m??

Kendinizi suçlamadan, ba?kalar?n? yarg?lamadan zaman?n?z? neye harcad???n?z? bir dü?ünün...

Ö?rendi?imiz, üretti?imiz, ba?ard???m?z veya vazgeçtiklerimiz, seçimlerimiz bizim hayat?m?z? ?ekillendirir.

Hata m? yapt?k, hatam?z? anlad?ktan sonra bir daha o hatayla zaman kaybetmeyelim.

Birine mi k?zd?k, tekrarlamayal?m. Size zaman kaybettiren her ?eyin bir listesini yap?n ve onlardan vazgeçin.

Daha faydal? gördü?ünüz ve sevdi?iniz i?lerle ilgilenin. Sizi mutlu eden anlar? hat?rlay?n, gülümseten anlar? ve insanlar?...

Onlarla beraberken hayat?n ne güzel oldu?unu dü?ündürenleri bulun. Sizi mutlu hissettiren ?ark?lar? dinleyin,

geçmi?i hat?rlat?p depresyona sokanlar? de?il...Gelece?i dü?ündürüp sizi kayg?ya sürükleyebilecek ve k?skançl???n?z?

körükleyip sizin yapacaklar?n?z? küçümsemenize ve kararlar?n?za kötü etki edebilecek arkada?l?klar?, sosyal medya

hesaplar?n?, ünlü insanlar? izlemeyi b?rak?n.

Haftada be? dizi mi izliyorsunuz, bire veya ikiye indirin.

Onlar sizin hayat?n?z de?il ve zaman geçiyor.

Bo? zaman diye bir ?ey yok. Bo? zaman sadece tembeller için var.

Çal??kan insanlar, i?lerinden arta kalan zamanlar?n?, kendileri veya ba?kalar? için faydal? aktivitelerle geçirirler.

Geçmi? zamanlarda, bir çiftçi akl?n? ölümsüzlü?e takm??. O kadar merak ediyormu? ki, aray??? neticesindeki

dü?ünce enerjisi o zaman?n ermi?lerinden birine ula?m??. Ermi? ü?enmemi?, onun yan?na gitmi?.

O zamanlarda telefon, whatsup ve sosyal medya yokmu?, ermi? insanlar ta uzaklardan aray??ta olanlar?n yan?na

gelirmi? ya da rüya yoluyla onlar? bulunduklar? yere ça??r?rlarm??.

Bu ermi? insan çiftçinin yan?na gelmi?. Ona aray???n? duydu?unu ve istedi?ini bulmas? için kendisiyle gelmesi gerekti?ini

söylemi?. Adam tam gitmeye haz?rlan?rken, O s?rada, köyden tarlaya ko?arak biri gelmi? ve adam?n babas?n?n öldü?ünü söylemi?.

Adam çok üzülmü? ve “sizinle gelece?im bilge insan ama bana izin verin, babam?n cenazesini kald?ray?m, öyle geleyim demi?.

Bilge adam “B?rak, ölüler, ölünün cenazesini kald?rs?n, sen aray???n?n cevab?n? bulmak istiyorsan benimle gel” demi?.

?nsanlar do?duklar? andan itibaren ölüdürler.

Onlar? ölümsüzle?tiren, yapt?klar? i?lerdir.

Kendini tan?yan ve bu dünyaya neden geldi?ini dü?ünen insan, iç yolculu?una ç?k?p ölümsüzle?ir.

Maddi bedenini b?rak?p gitse bile, maneviyat? ya?amaya devam edecektir.

                                                                                                                                                                                       Ye?im Kale