kate-william-shout

Yeni Giri?imcilerin Üç Büyük Hatas?

Otuzunuza geldi?inizde, her ay hesab?n?za yatan maa??n verdi?i güvenceyi terk etmek çok zor oluyor.

Otuzunuza geldi?inizde, her ay hesab?n?za yatan maa??n verdi?i güvenceyi terk etmek çok zor oluyor.

YEN? G?R???MC?LER?N ÜÇ BÜYÜK HATASI

1- Bir insan?n meslek hayat?nda yapt??? en büyük hatalardan birisi, ak?ll?ca davran?p daha büyük bir havuza atlamamakt?r. Küçük havuzda büyük bal?k olarak kalmak son derece yanl??t?r.

2- ?kinci büyük hata, kendi i?lerini yapmakta yeterince erken davranmamalar?d?r. Evet, biraz deneyim gerekir. ??in do?as?n? anlamak için birkaç y?l t?pk? bir casus gibi ilgilendikleri sektöre s?zmalar?, çal??malar? laz?md?r, ama bunu fazla uzatmamal?d?r. Otuzunuza geldi?inizde, her ay hesab?n?za yatan maa??n verdi?i güvenceyi terk etmek çok zor oluyor. Otuzbe?e geldi?inizde ise kabus... K?rk?na gelmeden b?rakanlar?n ise son derece kuvvetli bir yap?s? olmas? laz?m...

3- Bir ba?ka hata ise, ilk giri?ti?iniz i?te kabiliyetinizin olmad???n? görseniz bile ?srarla devam etmektir. Ba?ar?s?z olman?z dünyan?n sonu de?il...Ba?ka bir alana yönelip yeniden deneyin. Ço?u kez ba?ar?l? olursunuz.

FELIX DENNIS